ميزند باران به شيشه . . .

روز نوشت هایی درباره خانواده، زندگی، جامعه، فرهنگ، سیاست و غیره